Stikkord

Både Hattie og Cuban fant bevis for at bruk av teknologi har en ubetydelig innvirkning på læring. Grunnen til dette er at teknologi stort sette har vært brukt på en overflatisk eller dårlig pedagogisk måte. Ikke fordi teknologien ikke har noe potensial. Den allestedsværende IKT-strategien i skolen har stort sett vært basert på «anskaffelse» og lite eller ingen kursing av lærere. De siste 30 årene har ufattelig mye penger blitt brukt på anskaffelser av digitale enheter og programvarer, uten at det har gitt særlige resultater å vise til når det gjelder studentprestasjoner.

Teknologi er en feil driver i arbeidet i skolen – fordi det er ineffektivt uten god metodikk og didaktikk. Ved å rette oppmerksomheten mot læringsarbeidet studentene gjør, og bruke pedagogikk som driver vil teknologi vise seg som en god understøtter i læringsarbeidet. Vi skal se på SAMR-modellen. Modellen prøver å synliggjøre i hvilken grad du UTNYTTER digitale verktøy i din undervisning.

samr

SAMR står for Substitution, Augmentation, Modificatoin og Redefiniton. Modellen er delt inn i 2 hovednivåer og de to første nivåene viser hvordan IKT kan styrke undervisningen og støtte oppgavearbeidet til studentene. De to siste nivåene viser hvordan teknologien totalt kan endre undervisningen og skolens oppgaver. Her finner vi teknologi som ikke fantes for bare noen år siden. De to første nivåene bruker teknologien til å STYRKE oppgavearbeidet til studentene og de to siste ENDRER det digitale både undervisning og oppgaver helt.

I denne filmen brukes Microsoft Office-pakka for å forklare modellen praktisk.

På første er Substitute: her erstatter du papir og blyant med tekstbehandling: Oppgavene du gir, for eksempel å skrive en tekst, er lik de du alltid har gitt – endringen vil ikke bli signifikant for studenter læringsarbeid.

PÅ nivå to Augmentation tilføres teknologi med flere funksjoner og dette gir oppgaven flere egenskaper: tekstbehandling styrker tekstkompetansen: oppgaven er den samme, men med små forbedringer og flere digitale funksjoner støttes studentenes tekstkompetanse. Dette kan eksempelvis være bruk av multimodalitet i oppgaven og deling av fila til andre studenter – dette gir kanskje ekstra utbytte for studenter, men endringene er ikke signifikante for læringsarbeidet.

På nivå tre Modification – Modifiseres arbeidsmetoden helt. Du bruker de digitale verktøyene til å ENDRE undervisningen. Oppgaven du gir endres signifikant med teknologi når du ber studentene samskrive. Studentene samskriver i samme dokument. Oppgaven er grunnleggende lik, altså skriv en tekst, men den har blitt signifikant endret. Nå skal studenter gjøre ting de teknisk ikke kunne gjøre før – skrive i samme dokument samtidig. Dette gir ekstra utbytte: de lærer å skrive for et publikum og de lærer av hverandre fordi de skriver tekster sammen. Fortsatt er det en fil som deles og leveres.

På siste nivå REdefinition: Ber du dem derimot å bruke OneNote Redefinerer du hele arbeidsmetoden. Nå er dokumentet studentene skriver inni en felles digital ringperm for hele klassen. Du legger til rette for at klassen har en felles samtale ved at dokumentene er åpne. Studenter får nå et publikum ved å dele tekstene til alle i klassen, de skriver sammen og gir tilbakemeldinger på hverandres oppgaver.

Nå kan de samskrive i teksten, utvide teksten ved å legge inn film, lese inn lyd som del av tekst og de kan om nødvendig legge inn et dokument i sin egen tekst eller lenker til tekster utenfor dokumentet. Dokumentene blir synkronisert i OneNote slik at mindre kan gå tapt, de deler lettere med hverandre over alle enheter, diskutere sammen i dokumentet og de samler alle dokumenter på et sted for hele læringsløpet. Dette er en dramatisk forbedring.

Forskning har vist at tekster som er åpne og samarbeidet om er positivt spesielt for studenter som lett feilet før – de leverer nå et enda bedre resultat (fordi de blir veiledet av andre) og de flinke studenter går enda lenger enn du trodde var mulig fordi de lærer ved å samarbeide og hjelpe andre. For deg som lærer dette en stor fordel – du eksempelvis tilgang til alle studenters tekster – til en hver tid. Og du får hjelp til å lære opp alle studentene.

SAMR modellen viser hvordan teknologien kan endre læringsarbeidet og undervisningen helt. Vi har i lang tid kun forsterket studentenes arbeid gjennom bruk av tradisjonelle akademiske tekster. Noen fag er kommet lenger enn andre. Teknologien kan være med på å transformere undervisningen slik at den er med på å understøtte studentenes læring.

Nye digitale verktøy kan støtte læringsarbeidet, samtidig har vi fått innsikt i hvordan vi kan bruke digitale hjelpemidler for å akselerere læring. Kort sagt overlapper pedagogikk og digitale verktøy hverandre og åpner opp for radikalt nye måter å skape engasjement og dybdelæring på.