Stikkord

, , , ,

Generelle kompetanse

  1. Du finner kunnskapssmålene her.
  2. Du finner ferdighetssmålene her.
  3. Du finner generelle kompetansemål her.

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning er ute på høring. I dette blogginnlegget vil jeg koble ulike elementer av Profesjonsfaglig digital kompetanse direkte til den foreslåtte rammeplanens ulike deler av læringsutbytte for for lærerstudenter på 1.–7. trinn

Følgende punkter for læringsutbytte er på høring. Punktene under er lærerstudentens foreslåtte kunnskapsmål i generell kompetanse 1.-7.trinn. Mine kommentarer kommer innimellom:

  1. innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med fremtidens skole.

Dette er et langt og viktig punkt som understreker flere nasjonale og internasjonal rapporter om fremtidens kompetanser (blant annet KS, 2013 og NOU 2015:8 Framtidens skole). Men det kommer ikke frem her at profesjonsfaglig digital kompetanse er didaktisk bruk av IKT. Et vesentlig punkt som ofte blir misoppfattet på lærerutdanningene.

  1. kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

Å jobbe med internasjonale og flerkulturelle perspektiver i skolen er utenkelig uten digitale verktøy. Ved å la studentene delta i offentlige debatter og få en stemme i den digitale offentligheten vil en gi studentene øvelse i demokratisk debatt og ikke minst en profesjonsfaglig digital kompetanse.

  1. kan bygge relasjoner til og involvere elever og foresatte, samhandle aktivt som del av skolens profesjonsfellesskap, samarbeide med aktører relevante for skolens virksomhet og legge til rette for et trygt faglig og psykososialt skolemiljø

Blir vanskelig å lese dette punktet uten å tenke på digital kommunikasjon og blant annet (digital) mobbing. I dag så foregår store deler av samarbeide og kommunikasjon på forskjellige digitale plattformer og studentene må settes i stand til å kunne håndtere flere. Her er har studentene behov for å lære ulike samarbeids- og kommunikasjonsformer, samt implikasjoner disse kan medføre iht både personvern og relasjonsbygging. Studentene skal også kunne legge til rette for et trygt faglig og psykososialt skolemiljø. I denne sammenheng er det viktig igjen å nevne samarbeid med hjemmet og de utfordringer en har i dag med sosiale medier og digital mobbing. Her vil samarbeid, både digitalt og analogt, med aktører som er relevante for skolens virksomhet være nyttig. 

  1. behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng

Kommunikasjon utenfor skolen vil i stor grad i dag være digital kommunikasjon hvor de skal bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng. Her må studentene øves i forskjellige tekstsjangre og kommunikasjonsformer.

  1. kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling

Her blir den digitale identiteten til læreren svært viktig å drøfte. Hvilke etiske og faglige digitale utfordringer står for eksempel lærere overfor? Studenten skal også få kompetanse i å bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling. Delingskulturen er kommet lenger i det private enn i akademia. Det er avgjørende at delingskulturen sprer seg sammen med studentene slik at skolen som et helhetlig samfunn kan utvikle seg.

  1. kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen

Studenten skal lære å bidra aktivt til innovasjonsprosesser. Det finnes ikke en eneste innovasjonsprosess i dag som ikke inkluderer en eller annen form for digitale verktøy. Studenten skal lære å ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenking i skolen. Det meste av pedagogisk nytenkning har en eller annen form for digitalt tilsnitt i dag. Studentene må lære å tenke profesjonsfaglig kreativt, være åpne og settes i stand til å vurdere nytteverdi av nye strømninger.