Stikkord

, , , , ,

Ferdighetsmål

 1. Du finner kunnskapssmålene her.
 2. Du finner ferdighetssmålene her.
 3. Du finner generelle kompetansemål her.

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning er ute på høring. I dette blogginnlegget vil jeg koble ulike elementer av Profesjonsfaglig digital kompetanse direkte til den foreslåtte rammeplanens ulike deler av læringsutbytte for for lærerstudenter på 1.–7. trinn

Følgende punkter for læringsutbytte er på høring. Punktene under er lærerstudentens foreslåtte ferdighetsmål 1.-7.trinn. Mine kommentarer kommer innimellom:

 1. kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og bruke gjeldende læreplaner, iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i begynneropplæring i norsk, matematikk og andre fag og i arbeid med grunnleggende ferdigheter og kompetanser

Med bakgrunn i de nye digitale verktøyene og forskning som følger disse er det vesentlig at studentene også får ferdigheter å lete opp nye forskningsbaserte metoder og ferdigheter i vurdering av disse.

Kravet i dag om å holde oversikt over progresjon i flere fag for hver enkelt elev er omtrent utenkelig uten digitale verktøy. Effektive verktøy er nødvendig og studentene må settes i stand til å bruke, finne og vurdere slike.

 1. kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser

Å utvikle og lede inkluderende, trygge og helsefremmende læringsmiljøer. Dette innebærer i dag også kunnskap om (digital) mobbing.

Digitale ressurser gir store muligheter for tilpasset undervisning. I det 21.århundre vil dette være en verktøykasse med blandede metoder både analoge og digitale.

I arbeidet med å utvikle og lede kreative læringsmiljøer er det viktig å gi studenter opplæring hva kreativitet er og hvordan utvikle kreativitet. Dette er en av de 21.århundredes ferdigheter og har pr i dag ikke blitt jobbet med i lærerutdanninger.

Studentene skal øves i samarbeid i undervisning sammen med andre. Samarbeidsferdigheter har aldri vært så viktig som i vårt nettverksamfunn. Samarbeide i dag er ikke nødvendigvis å være i samme rom. Å samarbeide og ha kontakt med klasser over kontinent er ikke uvanlig. Deling av kunnskap foregår i stor grad over nett og studenter må settes i stand til å finne delings- og samarbeidsarenaer. Ferdigheter innen digitale samarbeidsmetoder er helt avgjørende kunnskap for fremtidens lærere.

 1. kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling

 Studentene skal ha kunnskap om og ferdigheter i varierte undervisningsmetoder og læremidler for å gi tilpasset undervisning. I det 21.århundre vil dette være en verktøykasse med blandede metoder både analoge og digitale.

Analyse og dokumentering er i dag i all hovedsak digitalt. For å følge opp elevene på en god måte bør studentene har ferdigheter i digitale verktøy både for vurdering, analyse og ikke minst dokumentasjon.

 1. innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen og veilede barn i deres digitale hverdag

Å utvikle ferdigheter i å lede et inkluderende, trygg og helsefremmende læringsmiljøer er vesentlig for utvikling av gode faglige og sosiale læringsprosesser. I denne sammenhengen er det svært avgjørende at studentene får opplæring i mekanismene i digital mobbing. I den sammenheng vil ferdigheter i å ha oversikt over det som skjer, søke, finne og bruke applikasjoner som brukes til sjikane være nødvendig.

Den digitale hverdag: Alle barn i dag har en digital identitet også studentene. De må lære å beskytte egen informasjon som ligger digitalt, og forvalte egen identitet. Å veilede barn i medieverden fordrer at studentene får en del mediekunnskap. Det er ikke gitt at de har mediekunnskap fra videregående skole.   

 1. kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å reflektere over og begrunne ulike sider ved denne

Informasjonskunnskap er en viktig del av profesjonsfaglig digital kompetanse. Informasjonen på internett dobles hvert år og det er derfor avgjørende at studentene har ferdigheter i å søke, finne og kvalitetssikre all mulig informasjon og forskning. Ferdigheter i å søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning krever profesjonsfaglig digital informasjonskompetanse. I fremtidens skole ligger dokumenter på nett og da må studentene få ferdigheter i analysere og kildekritikk på et profesjonsfaglig nivå.

 1. kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers vitenskapelige tenkemåte

I all forskning kreves datakompetanse. Det er i dag ikke mulig å drive forskning på noen nivå uten en datamaskin. Samtidig kreves det her at studenten også skal ha ferdigheter i samarbeid. Samarbeid i dag krever digital kommunikasjon på mange nivåer og dett er ferdigheter som må øves.

 1. kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer
 2. kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på̊ vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.