Stikkord

, , , ,

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning er ute på høring. I dette blogginnlegget vil jeg koble ulike elementer av Profesjonsfaglig digital kompetanse direkte til den foreslåtte rammeplanens ulike deler av læringsutbytte for for lærerstudenter på 1.–7. trinn

Det er avgjørende at lærerutdanningsinstitusjonene forstår at det er to sider av Profesjonsfaglig digital kompetanse. For det første skal studenten jobbe digitalt som lærende for å utvikle digitale ferdigheter og kompetanse for å få et transparent forhold til de digitale verktøy og metoder som hjelp i eget læringsarbeidet. For det andre skal studenten lære en profesjon med naturlig bruk av digitale verktøy. Med andre ord skal ulike metodiske tilnærminger, nye verktøy og kommunikasjonskanaler læres både som student og som lærer.

 §2 Læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene imøtekommer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (2011). Dette innebærer at man forventer at studentene allerede ”kan utrykke seg muntlig og skriftlig, lese, regne og bruke digitale verktøy i faglige sammenhenger”. Og ”kan lese, regne og bruke digitale verktøy og medier til å løse faglige utfordringer på en kritisk og kreativ måte, alene og i samspill med andre”. Vi vet at i grunnskolen og videregående skole er opplæringen både fragmentert, basert på ildsjeler og mangelfull (Egeberg mfl. 2012; Hatlevik mfl. 2013; Krumsvik mfl. 2013). Vi kan altså ikke forvente at studentene har dette med seg inn i lærerutdanningen. Sistnevnte har også store mangler om vi ser på profesjonsfaglig digital kompetanse. Undersøkelser har vist at opplæringen i metodisk bruk av digitale verktøy i lærerutdanningene er både mangelfull og fragmentert (Nifu, 2013; Krumsvik mfl. 2013; Gudmundsdottir mfl., 2014).

Jeg har kommentert lærerstudentens foreslåtte mål 1.-7.trinn. Mine kommentarer kommer som egne blogginnlegg:

  1. Du finner kunnskapssmålene her.
  2. Du finner ferdighetssmålene her.
  3. Du finner generelle kompetansemål her.