Stikkord

, , ,

Her i Volda har vi jobbet masse i høst og omarrangert vårt studie DKL (Digital kompetanse i læring) fra to halvårsenheter til 15stp enheter. Og vi har IKT for barnehagen. I praksis søker du på DKL 60 studiepoeng – og velger de 15stp du vil ha senere. Dette av ren praktisk årsak – internt hos oss. Du må altså ikke ta 60stp – men kan gå 15stp før jul og 15stp etter jul om du vil det. Men uansett hvor mange stp du skal ha så søker du 60stp. Tanken er altså at du kan ta et år om du vil det – eller bare 15stp. Barnehagelærere kan også ta 15stp på DKL om de ønsker dette. Så er du barnehagelærer kan du nå få 1 år på toppen – og er du skolelærer kan du nå få opprykket!

Vi vil skreddersy utdannelsen din til det du jobber med! Så er du på barnetrinnet så jobber du med oppgaver som passer dette. Eller jobber du i VGO så jobber du med oppgaver tilpasset det. Og like så barnehage. Poenget er at vi tenker slik: alle må ha digital kompetanse og alle oppgaver kan tilpasset det «barnetrinnet» den enkelte student jobber på. Skal du lage en digital historie så kan den tilpasset både VGO, barneskole, ungdomsskole eller barnehage.

Stikkord er: Livslang læring, pedagogikk i sammen med digitale verktøy, didaktiske metoder, hvordan holde seg oppdatert, nye måter å se læring på, profesjon, nye læringsmetoder, undervisningsdesign, hvordan bruke sosiale medier, hva er læring, nettverksbygging, digital dannelse, digital mobbing, vurdering for læring, refleksjon, kunnskap og læring i den nye tidsalder mm.

Vi lover tett oppfølging, vurdering og refleksjon for læring hos oss. Den lærende, samarbeidende, lekende og utforskende student er velkommen hos oss!

Vi har delt opp vårt årsstudium i 15stp emner :

Bilde

Spesialiseringer: som den observante leser du er så ser du at vi likevel har DKL105 som er for barnehagen. Og det er fordi vi skal kunne fordype oss i lek og læring. Men det kan jo hende at de skolelærere som har småskolen kunne tenke seg å lære mer om de små. For eksempel iPad og app for de minste. Vi håper også å få på plass en DKL106 Realfag – men den er ikke helt ferdigstilt. OG vi har en egen enhet for ledere. DKL103 er for deg som skal fordype deg i det å bli en god klasseleder, styrer i barnehagen eller ønsker å bli/er en skoleleder.

Du kan ta et emne av gangen eller tre i en sleng 🙂

Vi kjører to varianter en på nett og en på campus. Men den store forskjellen ligger egentlig bare i en liten forskjell:

I prinsippet betyr dette at de som er våre campusstudenter eller dere som kommer hit med fly og deltar på våre samlinger får litt mer. Dere som bor et stykke unna – må vurdere om dere vil fly hit eller betale 4000,- for å være 100% nettstudent. Alle leksjoner er like; campus eller nett. Mye omvendt undervisning, deling av ressurser, øvelse i bruk av blogg, wiki, G+, samarbeid om tekst, lyd, foto, film, tankekart …

Fra studiekatalogen:

Målgruppa for studiet er lærarar i grunnskule og vidaregående skule, pedagogar i barnehage, skuleleiarar og studentar som er under lærarutdanning eller i løp som leier fram mot pedagogisk praksis. Det primære føremålet er å sette pedagogar i skule og barnehage i stand til å nå mål i planverket med støtte i kreativ og målretta bruk av digitale verktøy og arbeidsmåtar. Studiet er heilt eller delvis nettbasert, det krev at studenten på førehand har grunnleggjande kjennskap til internett og IKT-verktøy. Du bør dessutan ha ein viss kjennskap til det daglege arbeidet i skulen/barnehagen. Du må disponere ei bærbar datamaskin, eit webkamera og eit digitalt fotografiapparat (eller mobilkamera). Studiet Digital kompetanse i læring (DKL) gjer det mogleg for studentar å velje emne etter interesse og behov.

På hausten går DKL101 Læringsnettverk og digital danning og DKL104 Medieproduksjon og sammansette tekstar for læring.

På våren går emna DKL102 Læringsdesign for framtidas læringsarbeid, DKL103 Leiing av digital skuleutvikling og DKL105 Barnehagen i ein digital tidsalder.

Du kan setje saman emna som passar best for deg. Uansett kva emne du vel, kan arbeidsoppgåver integrerast og brukast i det daglege virke ditt i skulen eller barnehagen. I praksis vil det seie at du løyser oppgåver tilpassa det skuleslaget og dei faga du jobbar med. Det vert lagt opp til problembaserte og studentaktive arbeidsformer, individuelt og i grupper. Den primære kontakta med både campusstudentar og nettstudentar skjer gjennom den sosiale mediekanalen Google+ og e-læringssystemet Fronter.

KVA LÆRER DU? Felles for alle emna er at vi tek born og unge sin mediekultur på alvor. Vi søker å løyse utfordringar i skulen og barnehagen som følgjer av den digitale utviklinga og vi ønskjer å styrke læraren sin sjølvtillit og læraren si utøvande pedagogiske rolle i teknologitette miljø. Ikkje minst ønskjer vi å utfordre studentane våre til å vere med å utvikle og skape gode føresetnadar for framtidas læringsarbeid.

Ser jeg deg til høsten?

Screenshot 2014-02-10 13.38.55